Uchwała Nr 25/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami we wszystkich sołectwach gminy Stary Dzików celem zaopiniowania projektów nowych statutów sołectw gminy Stary Dzików.

§ 2.

Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii do projektów zmian statutów, wyłożonych do wglądu u każdego sołtysa oraz w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie na okres 30 dni.

§ 3.

W terminie i miejscu wyłożenia projektów zmian statutów Wójt Gminy Stary Dzików zawiadomi mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz umieszczenie na stronie internetowej gminy Stary Dzików.

§ 4.

Pisemne zgłoszenie uwag i opinii dotyczących projektów przyjmowane przez sołtysa danego sołectwa i w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w okresie ich wyłożenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 19:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 19:42