(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 91/XVIII/2019)

Uchwała Nr 27/IV/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 11.214.837,64 zł, w tym:
- w roku 2019 w wysokości 3.462.038,40 zł
- w roku 2020 w wysokości 7.752.799,24 zł

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w latach 2019 -2020 w kwocie 11.214.837,64 zł, z tego:
- 2019 r. - 3.462.038,40 zł
- 2020 r. - 7.752.799,24 zł

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu środków europejskich (EFMR) w wysokości 84% wydatków kwalifikowalnych oraz z wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w realizację projektu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 91/XVIII/2019) Uchwała Nr 27/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2019 14:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.11.2019 12:34