Uchwała Nr 28/IV/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 101.000 zł, w tym w roku 2019 w wysokości 101.000 zł.

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2019 w kwocie 101.000 zł.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu środków europejskich (EFMR) w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych oraz z dochodów własnych Gminy Stary Dzików, tj. z podatków i opłat lokalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 28/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 związanych z realizacją projektu pn.: "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2019 14:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2019 14:04