(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 31/V/2019)

Uchwała Nr 29/IV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 186/XLVII/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok z późniejszymi zmianami:
a) pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zmniejszenia wydatków o kwotę 174.000 zł i jednoczesne zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2019 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 174.000 zł spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadania.
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1:
- zmniejszeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit a) w 2018 r. o kwotę 174.000 zł
- zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 lit. a) w 2019 r. o kwotę 174.000 zł
3. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia nie ulegaja zmianie.
4. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach:
- w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 174.000 zł
- w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 174.000 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 29/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2019 14:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.01.2021 08:55