Uchwała Nr 30/IV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.501,37 zł z następujących źródeł:
a) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.501,37 zł
2.Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 174.000 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze sprzedaży drewna - 174.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58.571,37 zł z przeznaczeniem na:
a) dotację podmiotową dla GOK w Starym Dzikowie - 5.700 zł
b) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 18.000 zł
c) zakup żywności do stołówek szkolnych - 2.970 zł
d) zakup oleju grzewczego - 28.400 zł
e) zakup usług związanych z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej - 3.501,37 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 229.070 zł przeznaczone na:
a) stypendia socjalne i naukowe dla uczniów - 20.400 zł
b) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 5.700 zł
c) zakup usług związanych z dokształcaniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - 570 zł
d) wypłaty zasiłków celowych - 5.000 zł
e) remonty oraz zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych i dojazdowych do pól - 23.400 zł
f) zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędna infrastrukturą towarzysząca w Cewkowie" - 174.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 30/IV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.501,37
  85202 Domy pomocy społecznej 3.501,37
  0830 Wpływy z usług 3.501,37
    Razem zwiększenia 3.501,37
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 174.000
  02001 Gospodarka leśna 174.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 174.000
    Razem zmniejszenia 174.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 30/IV/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
2. 801 Oświata i wychowanie 37.370
  80101 Szkoły podstawowe 32.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000
  80110 Gimnazja 2.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.400
  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2.970
  4220 Zakup środków żywności 2.970
3. 852 Pomoc społeczna 3.501,37
  85202 Domy pomocy społecznej 3.501,37
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3.501,37
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.700
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.700
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.700
    Razem zwiększenia 58.571,37
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 23.400
  60016 Drogi publiczne gminne 10.350
  4270 Zakup usług remontowych 10.350
  60017 Drogi wewnętrzne 13.050
  4270 Zakup usług remontowych 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 8.050
2. 757 Obsługa długu publicznego 5.700
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.700
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5.700
3. 852 Pomoc społeczna 5.000
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.000
  3110 Świadczenia społeczne 5.000
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.970
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.600
  3240 Stypendia dla uczniów 12.600
  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.800
  3240 Stypendia dla uczniów 7.800
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 570
  4300 Zakup usług pozostałych 570
5. 926 Kultura fizyczna 174.000
  92601 Obiekty sportowe 174.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174.000
    Razem zmniejszenia 229.070

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2019 14:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2019 14:45