Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 200 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych - 200 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 200 zł, w tym na:
- transport depozytów z wyborów samorządowych - 200 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 200 zł, z tego na:
- pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych - 200 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 18.900 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.500 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 14.400 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 stycznia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 200

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 stycznia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 200
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
    Razem zwiększenia 200

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 stycznia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 200
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 200
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 200
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
    Razem zwiększenia 200

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 stycznia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 2.500 2.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   2.500
  4300 Zakup usług pozostałych   2.500
  75095 Pozostała działalność 2.500  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500  
  4190 Nagrody konkursowe 2.000  
2. 801 Oświata i wychowanie 2.000 2.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.000 2.000
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
3. 851 Ochrona zdrowia 14.400 14.400
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.400 14.400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   14.400
  4300 Zakup usług pozostałych 14.400  
    Razem 93.585 93.585

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.02.2019 09:44 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
01.02.2019 09:44Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
01.02.2019 09:44 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
18.01.2019 10:14Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
18.01.2019 10:01 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)