Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994) § 3 uchwały Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W okresie od 25 stycznia 2019r. do 25 lutego 2019r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące Statutów wszystkich sołectw gminy Stary Dzików. Przedmiotem konsultacji jest projekt wzorcowego statutu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców gminy na temat proponowanych zmian w Statutach Sołectw.

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w starym Dzikowie, u sołtysów wsi lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików. Formularz może być też przesłany w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: urzad@starydzikow.pl z dopiskiem: "Konsultacje – Statuty Sołectw".

§ 4.

Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2019 10:07