(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 115/XXI/2019)
(Uchwała zmieniona uchwałami 78/XXII/2019 i 102/XIX/2019)

Uchwała Nr 31/V/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załaczniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.600.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.100.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr 186/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 31/V/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 Gminy Stary Dzików

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2021 natomiast od roku 2022 kwoty dochodów i wydatków bieżących pozostają stałe na poziomie roku 2021.
Dochody majątkowe w wysokości 1.200.000 zł są stałe w całym okresie prognozy (od 2020 roku) i dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży drewna.
Przyjęto zasadę, iż wszystkie wartości liczbowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczono na podstawie analizy wartości historycznych za lata 2016-2017 oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.
Dane dotyczące roku 2019 w WPF przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody:

Dochody budżetu Gminy charakteryzują się tendencją wzrostową. Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2020-2022 o ok. 1,5%, biorąc pod uwagę głównie dane historyczne (analiza wzrostu dochodów bieżących w poprzednich latach). Począwszy od roku 2023 dochody utrzymane zostały na poziomie roku 2022.
Prognoza dochodów budżetowych w 2019 roku dokonana została w szczególności w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.167.253 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji oświatowej - 3.349.931 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji wyrównawczej - 2.147.065 zł - Ministerstwo Finansów,
- subwencji równoważącej - 194.505 zł - Ministerstwo Finansów,
- wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne - 5.725.185 zł - Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze

W roku 2020 subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 5.690.000 zł, w pozostałych latach subwencja ogólna zaplanowana została na tym samym poziomie. W stałej wysokości zaplanowano również dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
W roku 2019 dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano biorąc pod uwagę stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2018 rok i przewidywane wykonanie za rok 2018. W pozostałych latach 2020-2022 planuje się ich nieznaczny wzrost ok 2%. W pozostałych latach wysokość podatków i opłat zaplanowano na stałym poziomie z 2022 roku.
Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 oszacowano biorąc pod uwagę otrzymane dotacje w latach 2016-2018 i planowane na podstawie otrzymanych decyzji na 2019 rok. W latach 2020-2022 przewidywany jest ich nieznaczny ok. 2% wzrost. W pozostałym okresie prognozy omawiane dochody są na stałym poziomie.
W zakresie dochodów majątkowych wykazane w 2019 roku dochody dotyczą:
- sprzedaży drewna z lasów gminnych - 1.935.000 zł
- sprzedaży nieruchomości (działek rolnych oraz działek nie będących gruntami rolnymi i lokali mieszkalnych) - 7.500 zł
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 754.541,62 zł
- środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu krajowego na realizację projektu "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" - 60.000 zł
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 438.038,40 zł
- środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.024.000 zł

Analizując dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w latach 2016-2017 oraz przewidywane do wykonania w 2018 roku zaplanowane wielkości uznaje się za wysoce prawdopodobne do uzyskania. W latach 2020-2024 dochody majątkowe stanowią jedynie wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowane w stałej wysokości 1.200.000 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
W roku 2019 planuje się ograniczenie wydatków bieżących w takim zakresie, aby nie spowodowało to zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy i jednocześnie aby spełnione zostały wymogi art. 242 i 243 uofp.
W latach 2020-2022 zaplanowano 2% wzrost wydatków bieżacych w pozostałych latach wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2022.
W latach 2012-2021 zaplanowano coroczny wzrost wynagrodzeń o 2%. Od roku 2023 wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w stałej wysokości.
Pozycja "Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wszystkie wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023. W latach 2020-2022 zaplanowano 2% coroczny wzrost wydatków w ramach tej kategorii. Od roku 2023 zaplanowano wydatki stałe na poziomie roku 2022.
W pozycji "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików - 1.095.556,11 zł
- Zagospodarowanie terenu przy kościele w Moszczanicy (budowa parkingu, ciągi piesze, mała architektura, tereny zielone) na dz. nr ewid. 1450, 1451 w m. Moszczanica - 368.909,64 zł
- Zagospodarowanie terenu przy wiejskim domu kultury w Cewkowie (przebudowa parkingu, mała architektura, tereny zielone) na dz. nr ewid. 6337 w m. Cewków - 324.000 zł
- "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 462.038,40 zł
- "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" - 101.000 zł
- "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budowa zaplecza szatniowego i niezbędna infrastrukturą towarzyszacą w Cewkowie" - 174.000 zł
W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano jako nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki kontynuowane dotyczace realizacji projektu "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" w kwocie 7.752.799,24 zł.

Przychody:

W 2019 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Zaplanowane przychody stanowią spłaty udzielonych przez Gminę Stary Dzików pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 60.000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych w 2018 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Rozchody w 2019 roku w wysokości 697.996 zł stanowią spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.
Rozchody zaplanowane są zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach z instytucjami kredytującymi:
- kredyt w BS Stary Dzików zaciągnięty w 2013 roku - 212.000 zł
- pożyczka w NFOŚ - 135.596 zł
- pożyczka WFOŚ (2014r.) - 80.000 zł
- pożyczka WFOŚ (2015r.) - 47.200 zł
- BOŚ kredyt zaciągnięty w 2018 roku - 223.200 zł
W rozchodach zaplanowano także spłaty udzielonych przez Gminę Stary Dzików pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 60.000 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Planowana w roku 2019 nadwyżka budżetowa w wysokości 697.996 zł przeznaczona zostaje na rozchody. Również w pozostałych latach planowana jest nadwyżka, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty:

Przewidywane spłaty zadłużenia w latach 2019-2024 są zgodne z relacjami, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 2.989.463,65 zł i stanowi sumę zaciąganych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.
W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia w 2024 roku.
W zadłużeniu Gminy Stary Dzików inne tytuły dłużne oprócz wymienionych w WPF nie występują.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 115/XXI/2019) (zmieniona uchwałami nr 78/XII/2019 i 102/XIX/2019) Uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.01.2019 09:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2021 14:53