Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 102/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 5.776,96 zł, w tym
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 10 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 10 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.110,96 zł
d) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 646 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 6.700 zł na:
- ubezpieczenie oc i ac pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne do placówek oświatowych - 3.250 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 3.450 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 10 10
  60016 Drogi publiczne gminne 10 10
  4280 Zakup usług zdrowotnych   10
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 10  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 10
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 10
  4300 Zakup usług pozostałych   10
  4430 Różne opłaty i składki 10  
3. 750 Administracja publiczna 2.110,96 2.110,96
  75011 Urzędy wojewódzkie 724,96 724,96
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 724,96  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   612,85
  4300 Zakup usług pozostałych   111,86
  4410 Podróże słuzbowe krajowe   0,25
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 786 786
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   560
  4280 Zakup usług zdrowotnych 26  
  4300 Zakup usług pozostałych 200  
  4410 Podróże słuzbowe krajowe   226
  4430 Różne opłaty i składki 560  
  75095 Pozostała działalność 600 600
  4190 Wynagrodzenia bezosobowe   100
  4210 Zakup Zakup usług pozostałych 500  
  4220 Zakup środków żywności   500
  4300 Zakup usług pozostałych 100  
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 646 646
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 646 646
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   199,42
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 81  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   446,58
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000 3.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000 3.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   980
  4260 Zakup energii   1.120
  4300 Zakup usług pozostałych   900
  4430 Różne opłaty i składki 3.000  
6. 758 Różne rozliczenia   6.700
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   6.700
  4810 Rezerwy   6.700
7. 801 Oświata i wychowanie 3.250  
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 3.250  
  4430 Różne opłaty i składki 3.250  
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.450  
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.450  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.450  
    Razem 12.476,96 12.476,96

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2019 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż