Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 104/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.130,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 7.520,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 1.610,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18.12.2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 7.520 7.520
  80101 Szkoły podstawowe 3.600 2.132
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 69 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.362
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 0
  4260 Zakup energii 1.800 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100
  4300 Zakup usług pozostałych 1.376 0
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 0 670
  80103 Oddziały przedszkolne 100 500
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 500
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 1.195
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 700
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100
  4300 Zakup usług pozostałych 0 295
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 100
  80110 Gimnazja publiczne 0 250
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 250
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 0
  80148 Stołówki szkolne 3.000 440
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 340
  4220 Zakup środków żywności 3.000 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 100
  80195 Pozostała działaność 755 3.003
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 755 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 3.003
2. 750 Administracja publiczna 1.610 1.610
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.610 1.610
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 1.000
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 125
  4300 Zakup usług pozostałych 1.610 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 485

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż