Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody

Zarządzenie Nr 105/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ....................................* zam. ....................................*, umarzam część należności za pobór wody:
- należności za wodę w wysokości - 620,00 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 105/2018
z dnia 20.12.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 07 grudnia 2018 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ....................................* zam. ....................................* w sprawie częściowego umorzenia należności za pobór wody za ostatni okres rozliczeniowy b/r.
W oparciu o protokół spisany przez pracowników urzędu gminy oraz informacji ustnej udzielonej przez Wnioskodawcę, ustalono, że na odcinku instalacji z domu do budynku gospodarczego doszło do awarii polegającej na rozszczelnieniu rury i wycieku wody do gruntu. Wnioskodawca podjął działania w celu ustalenia i usunięcia awarii w momencie gdy otrzymał fakturę za ostatni okres rozliczeniowy i zorientował się że zużycie wody jest dużo większe niż dotychczas. W ramach wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia gmina ustaliła średnie zużycie wody przez Wnioskodawcę za ostatnie dwa lata z którego wynika że w ostatnim okresie rozliczeniowym wzrosło o około 400 m3.
Uwzględniając powyższe fakty można stwierdzić że Odbiorca nie mógł wcześniej zapobiec awarii, bo nie był w stanie przewidzieć że do takiego zdarzenia dojdzie, więc zachodzą przesłanki do umorzenia w części należności za pobór wody za ostatni okres rozliczeniowy w ilości 250 m3 na kwotę 620,00 zł.

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż