Uchwała Nr 33/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 33/VI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze.zm.) oraz art. 10 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, ze zm.) Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do uchwały Nr 33/VI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30.01.2019 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok

1. Cele Programu:
1) rozpoznanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków), zmniejszenie ich aktualnych rozmiarów i zapobieganie powstawaniu nowych;
2) profilaktyka - określenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych;
3) zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy, zarówno domowej, jak i środowiskowej;
4) promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
2. Zadania i działania programowe:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych przez współpracę programową z placówkami lecznictwa odwykowego i zakładami opieki zdrowotnej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
2) udzielanie pomocy psychospołecznej i konsultacji prawnych rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) rozszerzenie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o problematykę narkomanii;
b) współpracę programową z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz policją in.;
c) działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin.
3) działania profilaktyczne:
a) organizowanie i poszerzanie bazy dla działalności promującej zdrowy tryb życia, szczególnie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz wyposażanie obiektów sportowych i świetlicowych,
b) realizację przedsięwzięć profilaktycznych, form edukacyjnych i imprez promujących zdrowy tryb życia, zwłaszcza w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, warsztatów edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i innych,
c) organizację zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych przy szkołach, a także za pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych,
d) organizowanie szkoleń w placówkach oświatowych na terenie gminy na temat uzależnień.
4) działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców na terenie szkół,
b) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami,
c) zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych,
d) organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,
e) dofinansowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, psychologów i innych osób pracujących z młodzieżą, niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej,
f) prowadzenie konkursów na temat uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży,
g) promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego w tym wakacji letnich (tj. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży).
3. Zasady finansowania i realizacji Programu:
Program finansowany będzie ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Program będzie realizowany przez Urząd Gminy Stary Dzików, który może powierzać wykonanie poszczególnych zadań lub elementów programu osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność zgodną z niniejszym programem.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 33/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2019 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż