Uchwała Nr 34/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr 34/VI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 34/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2019 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż