Uchwała Nr 35/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 35/VI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 6255 o pow. 0,22 ha uwidocznioną w KW PR1L/00027798/1 na nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 4308 o pow. 0,11 ha, nr 4398 o pow. 0,03 ha tj. o łącznej pow. 0,14 ha stanowiącą własność ...............................................* uwidocznione w PR1L/00014272/4. Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2.

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów użytków rolnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralną część Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 35/VI/2019
z dnia 30.01.2019r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. KW PR1L/00027798/1 6255 0,22 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
2. KW PR1L/00014272/4 4308 0,11 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa
3. KW PR1L/00014272/4 4309 0,03 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko właściciela

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 35/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2019 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż