Uchwała Nr 38/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 38/VI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 16.090 zł z przeznaczeniem na:
a) dotację celową dla Miasta Przemyśl na cele związane z obsługą osób nietrzeźwych dowożonych do Izby Wytrzeźwień w Przemyślu z terenu Gminy Stary Dzików - 1.490 zł
b) opłacenie usług doradczych w zakresie rozliczania projektu "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików Sieniawa i Dynów" - 12.000 zł
c) odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku - 2.000 zł
d) zakup usług związanych z realizacją projektu "zkolny Klub Sportowy" - 600 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.090 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.490 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 12.600 zł
c) wypłatę zasiłków celowych - 2.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 38/VI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Óświata i wychowanie 600
  80195 Pozostała działalność 600
  4300 Zakup usług pozostałych 600
2. 851 Ochrona zdrowia 1.490
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.490
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.490
3. 852 Pomoc społeczna 2.000
  85203 Ośrodki wsparcia 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000
  90095 Pozostała działalność 12.000
  4300 Zakup usług pozostałych 12.000
    Razem zwiększenia 16.090
II   ZMNIEJSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.600
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.600
2. 851 Ochrona zdrowia 1.490
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.490
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.490
3. 852 Pomoc społeczna 2.000
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000
    Razem zmniejszenia 16.090

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 38/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2019 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż