ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Stary Dzików, 37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, NIP 793-15-03-540, Regon 650900594 na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących zał. nr 1 do Uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. zaprasza do złożenia oferty na:       

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III  Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37 – 632 Stary Dzików
NIP: 793-15-03-540
Tel.: (16) 631 80 50
Email: urzad@starydzikow.pl

2. Przedmiot zamówienia: usługi

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”.

W zakres robót objętych nadzorem wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla następujących obiektów:

1) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp dla obiektu Oczyszczalni Ścieków w Starym Dzikowie działka nr 985/2, 986, 987.

2) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dzikowie działka nr 1339/4, 1340/3.

3) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,96 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83.

4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,92 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Cewków 85.

5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,40 kWp dla budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83.

6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,76 kWp dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://stary-dzikow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3890&idmp=3&r=r

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy m. in.:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, STWIOR, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych (rzeczowe i finansowe),

- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

3. Opis warunków udziału:

3.1 Wykonawca składający ofertę musi spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadania doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznych tj. wykazać, że:

a) dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjno - inżynieryjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) posiada doświadczenie zawodowe w okresie 5 lat w wykonaniu co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznych.

3.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:

a) wykaz osób, przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z załączeniem kopii dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia inspektorów – Zał. nr 1 do formularza ofertowego.

b) wykaz wykonanych usług w okresie 5 lat polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznych – Zał. nr 2 do formularza ofertowego.

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3.3 Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Kryteria oceny ofert: cena 100 %

4.1 Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia. Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową, bez względu na sposób obliczenia ceny.

4.2 Sposób oceny ofert:

W kryterium „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-100 obliczone wg wzoru:

KC = CN / COB x 100 (maksymalna liczna punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:             

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

5. Termin realizacji zamówienia:

- przewidywany termin rozpoczęcia – marzec 2019 r.

- termin zakończenia – do 31 października 2019 r.

- planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 września 2019 r.

6. Termin, miejsce złożenia oferty oraz otwarcie ofert:

6.1 Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do 26.02.2019 r. do godz. 10:00 na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37 – 632 Stary Dzików, pokój nr 1 (sekretariat),

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37 – 632 Stary Dzików, z dopiskiem:

Oferta na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” nie otwierać przed 26.02.2019 r. do godz. 10:00.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (kurierską), decyduje chwila otrzymania oferty przez Zamawiającego.

6.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37 – 632 Stary Dzików, pokój nr 16 (sala ślubów) dnia 26.02.2019 r. o godz. 10:30.

6.3 Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie internetowej: https://stary-dzikow.bip.info.pl/ oraz zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie, drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.

Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Jan Nieckarz – Kierownik Referatu, tel. (16) 631 80 50 wew. 17, email: inwestycje@starydzikow.pl

Marek Sobków – Inspektor, tel. (16) 631 80 50 wew. 10, email: msobkow@starydzikow.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.02.2019 09:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.07.2019 12:14