Uchwała Nr 39/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

Uznaje się za pomniki przyrody twory przyrody żywej o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oleszyce.

§ 2.

Położenie i nazwę pomników przyrody, o których mowa w§ 1 określa załącznik graficzny nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W stosunku do ustanowionych pomników przyrody wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
5) umieszczania tablic reklamowych;

§ 4.

Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Oleszyce.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 39/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27.02.2019 r.

Lp.
 
Położenie Obiekt poddany ochronie Nazwa obiektu Obwód (cm) Wysokość (m)
Gmina/
miejscowość
Działka ewidencyjna Oddz. Współrzędne obiektu Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Imię
1 Stary Dzików
Ułazów
1637 41c X:787363,69
Y:272125,60
drzewo Lipa Tilia cordata Mill Miodówka 308 34
2 Stary Dzików
Nowy Dzików
1472 157c X:782740,95
Y:267859,51
drzewo Dąb szypułkowy Quercus robur L Hubert 356 30
3 Stary Dzików
Nowy Dzików
1408 54g X:787150,97
Y:271012,24
drzewo Dąb szypułkowy Quercus robur L Jan Paweł II 380 32

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 39/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.03.2019 12:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.03.2019 12:39