Uchwała Nr 42/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stary Dzików

Uchwała Nr 42/VII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2168 i 2169 (od drogi powiatowej nr 1650R ul. Sobieskiego do drogi powiatowej nr 1553R ul. Kościuszki położonej w miejscowości Stary Dzików nadaje się nazwę ulicy "Kusocińskiego" nr 105009R.
2. Drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2174; 2175 (od dz. nr 1410/39 do działki nr 2179 położonej w miejscowości Stary Dzików nadaje się nazwę ulicy "Browarna" (nr 105266R).
3. Lokalizację ulic przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 42/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2019 13:50