Uchwała Nr 44/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

Uchwała Nr 44/VII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1-KOWR) przeznaczony dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1-KOWR) przeznaczony dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1-KOWR) przeznaczony dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 44/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż