Uchwała Nr 46/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 46/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 552 zł z następujących źródeł:
a) sprzedaż materiałów rozbiórkowych (Szkoła Podstawowa w Cewkowie) - 552 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.552 zł przeznaczone na:
a) zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie - 552 zł
b) dodatkową składkę członkowską dla Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" - 11.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.000 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 11.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 46/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 552
  80101 Szkoły podstawowe 552
  0970 Wpływy z różnych dochodów 552
    Razem zwiększenia 552

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 46/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 11.000
  75095 Pozostała działalność 11.000
  4430 Różne opłaty i składki 11.000
2. 801 Oświata i wychowanie 552
  80101 Szkoły podstawowe 552
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 552
    Razem zwiększenia 11.552
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 11.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
    Razem zmniejszenia 11.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 46/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż