Uchwała Nr 47/VII/2019 z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 47/VII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 luty 2019 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 5066 o pow. 0,20 ha; nr 5071/1 o pow. 0,23 ha; nr 5096 o pow. 0,13 ha uwidocznioną w KW 27798 na nieruchomość położoną we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 40 o pow. 0,6017 ha stanowiącą współwłasność ....................................................* w 1/2 cz. i .................................................* w 1/2 cz. uwidocznioną w KW 16729.
Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2.

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów leśnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralną część Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 47/VII/2019
z dnia 27.02.2019 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. KW 27798 5066 0,20 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa
2. KW 27798 5071/1 0,23 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa
3. KW 27798 5096 0,13 w. Cewków tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa
4. KW 16729 40 0,6017 w. Moszczanica tereny leśne i projektowane do zalesienia

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko nabywcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 47/VII/2019 z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż