Uchwała Nr 48/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Uchwała Nr 48/VII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2018.140)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików deklaruje kontynuację członkostwa w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" na okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020, wydłużony o okres trwałości projektu.

§ 2

Do reprezentowania Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" wyznacza się Pana Tomasza Jabłońskiego - Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 28/VIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 48/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż