Uchwała Nr 49/VIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.000 zł z następujących źródeł:
a) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 78.460 zł przeznaczone na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Cewkowie - 22.000 zł
b) wykonanie zmiany istniejącej dokumentacji techniczno-projektowej przebudowy dróg gminnych w Starym Dzikowie ul. Kopernika i Kusocińskiego - 39.360 zł
c) wykonanie podziału działek gminnych w Nowym Dzikowie (droga do leśniczówki) - 6.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 9.000 zł
e) dotacja dla OSP Ułazów na zakup sprzętu i wyposażenia - 1.000 zł
f) dotacja dla OSP Stary Dzików na zakup sprzętu i wyposażenia - 1.100 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63.460 zł przeznaczone na:
a) zadanie "Zagospodarowanie terenu przy wiejskim domu kultury w Cewkowie (przebudowa parkingu, mała architektura, tereny zielone) dz. nr ewid. 6337 w m. Cewków" - 61.360 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP - 2.100 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 49/VIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 7 marca 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 15.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15.000
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.000
    Razem zwiększenia 15.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 49/VIII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 7 marca 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 39.360
  60016 Drogi publiczne gminne 39.360
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39.360
2. 710 Działalność usługowa 6.000
  74012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.000
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000
3. 750 Administracja publiczna 9.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.100
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.100
5. 801 Oświata i wychowanie 22.000
  80101 Szkoły podstawowe 22.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000
    Razem zwiększenia 78.460
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61.360
  92195 Pozostała działalność 61.360
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.360
    Razem zmniejszenia 63.460

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 49/VIII/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:14.03.2019 13:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.11.2019 20:04