Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 8/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 82.160 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 80.000 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.500 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 660 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 10.246 zł na:
- opłatę sądową od wniesionej apelacji - 10.246 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 80.000 80.000
  02001 Gospodarka leśna 80.000 80.000
  4300 Zakup usług pozostałych 80.000  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   80.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.500 1.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
3. 750 Administracja publiczna 10.246  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.246  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.246  
4. 758 Różne rozliczenia   10.246
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   10.246
  4810 Rezerwy   10.246
5. 852 Pomoc społeczna 660 660
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 660 660
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   660
  4430 Różne opłaty i składki 660  
    Razem 92.406 92.406

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.03.2019 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż