Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.725,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 6.725,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28.01.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 6.725 6.725
  80101 Szkoły podstawowe 4.450 6.480
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 6.060
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.450 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 420
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 876 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 456 0
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 456 0
  80110 Gimnazja publiczne 0 113
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 113
  80148 Stołówki szkolne 0 132
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 132
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.206 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzeni roczne 1.206 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 193 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzeni roczne 193 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.03.2019 09:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.03.2019 09:06