Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.048 zł, w tym:
a) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale „Ochrona zdrowia" na kwotę 2.348 zł
c) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.700 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 lutego 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000 1.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   413
  4430 Różne opłaty i składki 1.000  
  4480 Podatek od nieruchomości   87
2. 851 Ochrona zdrowia 2.348 2.348
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.348 2.348
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.053
  4120 Składki na Fundusz Pracy   295
  4300 Zakup usług pozostałych 2.348  
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.700 2.700
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.700 2.700
  4270 Zakup usług remontowych 2.700  
  4480 Podatek od nieruchomości   2.700
    Razem 6.048 6.048

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.03.2019 09:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.04.2019 14:59