Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu upoważnienia dla Sekretarza Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zakresu upoważnienia dla Sekretarza Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.), art. 268a ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa. (Dz.U.2018.800 t.j.):

zarządzam co następuje:

§ 1

Upoważniam Pana Marka Buczka Sekretarza Gminy Stary Dzików do:
1. Wykonywania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików zadań kierownika Urzędu Gminy Stary Dzików, w szczególności zadań z zakresu właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m. in.:
a) bieżącego kierowania działalnością urzędu
b) pełnienia funkcji zarządzających w urzędzie w rozumieniu prawa pracy, w tym składania oświadczeń woli z zakresie:
- zawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym wydawania świadectw pracy
- ustalania zakresów czynności dla poszczególnych pracowników urzędu
- ustalania i realizowania planu szkoleń dla pracowników urzędu
- koordynowania kwestii planowania, kierowania i korzystania przez pracowników urzędu z urlopów wypoczynkowych
- dokonywania czynności związanych z delegowaniem oraz rozliczaniem kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników urzędu
2. Wydawania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach z zakresu administracji publicznej
3. Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików wszystkich spraw administracyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
4. Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, w tym do podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5. Podejmowania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików, jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
6. Podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz zatwierdzenia dowodów księgowych, rachunków do wypłaty oraz dysponowania rachunkiem bankowym
7. Ustalania pogotowia kasowego i zaliczek
8. Składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zaciągania zobowiązań i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku Gminy Stary Dzików.
9. Podpisywania sprawozdań statystycznych, sprawozdań finansowych i budżetowych
10. Zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty
11. Podpisywania przelewów bankowych
12. Zawierania umów i porozumień z instytucjami, urzędami i innymi podmiotami
13. Umarzania zaległości podatkowych i niepodatkowych
14. Podpisywania wykazów i ogłoszeń w zakresie gospodarki nieruchomościami w formie przetargu oraz formie bezprzetargowej, jak również wydawania zaświadczeń związanych z gospodarką nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym gminy
15. Podpisywania dokumentów we wszystkich sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi
16. Stwierdzenia autentyczności podpisów we wszelkich sprawach urzędowych oraz prowadzonych przez urząd, jak również stwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem.
17. Podpisywania zaświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zgromadzonej dokumentacji
18. Podpisywania sprawozdań statystycznych i sprawozdań finansowych i budżetowych
19. Podpisywania dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów ZUS w sprawach składek i świadczeń dla pracowników
20. Podpisywania dokumentów związanych z gospodarką leśną
21. Zatwierdzanie wykazów odbiorczych drewna pozyskiwanego z lasów gminnych
22. Zawieranie umów i porozumień z instytucjami, urzędami i innymi podmiotami
23. Przyjmowania w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy i jednostek organizacyjnych gminy.

§ 2

Podczas nieobecności Wójta Gminy Stary Dzików, upoważniam Marka Buczka - Sekretarza Gminy Stary Dzików do realizacji pozostałych spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy Stary Dzików, w szczególności:
1. Reprezentowania urzędu na zewnątrz
2. Wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nie określony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania upoważnionego pracownika ze stanowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu upoważnienia dla Sekretarza Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2019 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż