Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 125.324 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.700 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 1.124 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 73.400 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- pomoc w zakresie dożywiania - 30.000 zł
- zasiłki stałe - 10.100 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 197.600 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenie wychowawcze - 189.100 zł
- wspieranie rodziny - 6.100 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 900 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 125.324 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 73.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich - 1.124 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 10.700 zł
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 30.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 10.100 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 197.600 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 189.100 zł
- świadczenia wypłacane w ramach wspierania rodziny- 6.100 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 200 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 900 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 85.224 zł, z tego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 73.400 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.700 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 1.124 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 196.500 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 189.100 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
- wspieranie rodziny - 6.100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.009,72 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.009,72 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.124
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.124
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.124
2. 852 Pomoc społeczna 50.800
  85216 Zasiłki stałe 10.100
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10.100
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.700
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.700
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30.000
3. 855 Rodzina 73.400
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 73.400
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73.400
    Razem zwiększenia 125.324
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.100
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 900
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900
2. 855 Rodzina 196.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 189.100
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 189.100
  85504 Wspieranie rodziny 6.100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6.100
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.300
    Razem zmniejszenia 197.600

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.124
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.124
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.124
2. 852 Pomoc społeczna 50.800
  85216 Zasiłki stałe 10.100
  3110 Świadczenia społeczne 10.100
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.700
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30.000
  3110 Świadczenia społeczne 30.000
3. 855 Rodzina 73.400
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 73.400
  3110 Świadczenia społeczne 73.400
    Razem zwiększenia 125.324
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.100
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 900
  3110 Świadczenia społeczne 900
2. 855 Rodzina 196.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 189.100
  3110 Świadczenia społeczne 189.100
  85504 Wspieranie rodziny 6.100
  3110 Świadczenia społeczne 6.100
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.300
    Razem zmniejszenia 197.600

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.124
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.124
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.124
2. 852 Pomoc społeczna 10.700
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.700
3. 855 Rodzina 73.400
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 73.400
  3110 Świadczenia społeczne 73.400
    Razem zwiększenia 85.224
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 196.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 189.100
  3110 Świadczenia społeczne 189.100
  85504 Wspieranie rodziny 6.100
  3110 Świadczenia społeczne 6.100
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.300
    Razem zmniejszenia 196.500
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.124
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.124
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.124
2. 852 Pomoc społeczna 10.700
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.700
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.700
3. 855 Rodzina 73.400
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 73.400
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73.400
    Razem zwiększenia 85.224
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 196.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 189.100
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 189.100
  85504 Wspieranie rodziny 6.100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6.100
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.300
    Razem zmniejszenia 196.500

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.009,72 3.009,72
  75011 Urzędy wojewódzkie 3.009,72 3.009,72
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.009,72
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 876  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe 133,72  
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 3.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   881
  4270 Zakup usług remontowych 3.000  
  4480 Podatek od nieruchomości   2.119
    Razem 6.009,72 6.009,72

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.03.2019 13:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.07.2019 11:53