Uchwała Nr 50/IX/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2

Inkasentami podatku, o którym mowa w § 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.:
1) Pan Jan Wach - na terenie Sołectwa Cewków
2) Pani Bożena Stachów - na terenie Sołectwa Moszczanica
3) Pan Janusz Peszko - na terenie Sołectwa Nowy Dzików
4) Pan Tadeusz Grzebiennik - na terenie Sołectwa Stary Dzików
5) Pan Franciszek Pokrywka - na terenie Sołectwa Ułazów

§ 3

Dla inkasentów określonych w § 2 pkt 1-5 ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso od kwot pobranych osobiście:
- za podatek od nieruchomości w wysokości - 3,5 %
- za podatek rolny w wysokości - 3,5 %
- za podatek leśny w wysokości - 3,5 %

§ 4

Inkasenci są zobowiązani do wpłaty pobranych podatków w terminie 3 dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami praw podatkowego wpłata powinna nastąpić.

§ 5

Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 24/VII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1613).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 50/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.04.2019 09:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:02.04.2019 10:58