Uchwała Nr 52/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 52/IX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.837 zł z następujących źródeł:
a) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.837 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 190.991 zł z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 190.991 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 126.837 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup usług związanych z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej - 3.837 zł
b) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Dzików, Cewków i Ułazów - 26.000 zł
c) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie" - 15.000 zł
d) podatek VAT od wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 82.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 313.991 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 313.991 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 313.991 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52/IX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 3.837
  85202 Domy pomocy społecznej 3.837
  0830 Wpływy z usług 3.837
    Razem zwiększenia 3.837
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 758 Różne rozliczenia 190.991
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 190.991
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 190.991
    Razem zmniejszenia 190.991
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 52/IX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 11.000
  85202 Domy pomocy społecznej 11.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11.000
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 108.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000
  90095 Pozostała działalność 82.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 82.000
3. 926 Kultura fizyczna 15.000
  92601 Obiekty sportowe 15.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000
    Razem zwiększenia 126.837

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 52/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż