Uchwała Nr 54/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących obniżenia stawki ONW w Gminie Stary Dzików

Uchwała Nr 54/IX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie podjęcia działań dotyczących obniżenia stawki ONW w Gminie Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do wykonania zadanie polegające na:
1) szczegółowej analizie obszaru Gminy Stary Dzików w związku ze zmianami w systemie dopłat bezpośrednich w odniesieniu do delimitacji ONW przeprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy zawarciu pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2019 r., poz. 262),
2) sprawdzeniu prawidłowości wyznaczania obszaru ONW przeprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu do Gminy Stary Dzików,
3) w przypadku stwierdzenia niezgodności rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1 ze stanem faktycznym po przeprowadzeniu działań opisanych w pkt 1 i 2, wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 według stanu określonego przez prace opisane w pkt 1 i 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 54/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących obniżenia stawki ONW w Gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż