Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.620 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 17.000 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.000 zł
c) w dziale "Rodzina" na kwotę 500 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 4.120 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 marca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 17.000 17.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.000 17.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   17.000
  4300 Zakup usług pozostałych 16.600  
  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400  
2. 852 Pomoc społeczna 1.000 1.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4260 Zakup energii   1.000
3. 855 Rodzina 500 500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.120 4.120
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.120 4.120
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.120
  4270 Zakup usług remontowych 4.120  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
    Razem 22.620 22.620

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2019 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż