Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z art. 26 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 351)

zarządzam:

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
2) Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w dniu Ol.04.2019r. r. drogą spisu z natury wg stanu na dzień Ol.04.2019r.
3) Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Tadeusz Nieckarz - przewodniczący Komisji
Józefa Rębisz - członek Komisji
4) Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
a) Środki pieniężne oraz inne walory wartościowe przechowywane w kasie
b) Druki ścisłego zarachowania
5) Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam następujące osoby:
Zbigniew Broź - przewodniczący zespołu
Marta Stopyra - członek zespołu
6) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia spisów z natury i wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.
7) Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowego do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
8) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji rożnie inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskanie akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi w wyznaczonym terminie.
9) Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
10) Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 grudnia 2017r.
11) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.06.2019 11:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.06.2019 10:57Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 10:40Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 10:40 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)