Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 26.200 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 200 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 26.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 26.200 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 26.000 zł
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 200 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 200 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 200 zł.
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.000 zł, w tym:
a) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 marca 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 26.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26.000
2. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 26.200

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 marca 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 26.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 26.000
  3110 Świadczenia społeczne 26.000
2. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
    Razem zwiększenia 26.200

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 marca 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
    Razem zwiększenia 200
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 200

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 marca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000 2.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
    Razem 2.000 2.000

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż