Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i§ 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.120 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 700 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.000 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 420 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 700 700
  40002 Dostarczanie wody 700 700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   470
  4120 Składki na Fundusz Pracy   230
2. 750 Administracja publiczna 5.000 5.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.000
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000  
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 420
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 420 420
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   140
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   280
    Razem 6.120 6.120

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż