(§ 1 - nowe brzmienie w Uchwale 66/XI/2019)

Uchwała Nr 55/X/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików - PGR Stary Dzików".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(zmiana treści w Uchwale Nr 66/XI/2019) Uchwała Nr 55/X/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2019 09:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.06.2019 13:42