(§ 1 ust. 6 - nowe brzmienie w Uchwale 58/XI/2019)

Uchwała Nr 56/X/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 630 zł z następujących źródeł:
a) sprzedaż materiałów rozbiórkowych (Szkoła Podstawowa w Cewkowie) - 630 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 190.301 zł przeznaczone na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105266R ul. Browarna w Starym Dzikowie" - 5.900 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie - 630 zł
c) instalacja monitoringu oraz opłaty za montoring na stadionach w Starym Dzikowie i w Cewkowie - 6.000 zł
d) zakup sadzonek leśnych - 100.000 zł
e) należność wraz odsetkami dla wierzyciela zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu (zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą") - 13.771 zł
f) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików - PGR Stary Dzików" - 60.000 zł
g) dotację dla OSP Cewków na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego - 4.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.900 zł przeznaczone na:
a) wykonanie zmiany istniejącej dokumentacji techniczno-projektowej przebudowy dróg gminnych w Starym Dzikowie ul. Kopernika i Kusocińskiego - 5.900 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Nowy Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2019 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu "udrożnianie rowów odprowadzających wodę" o kwotę 15.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4300) i zwiększa się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa na remont wygonów" o kwotę 12.500 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4210) oraz wprowadza się zadania:
- nawiezienie i wyrównanie ziemi przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300) - 2.000 zł
- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Dzikowie - 500 zł
7. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w dziale 900 rozdziale 90095 w postaci wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" z paragrafu 6290 na paragraf 6299.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 183.771 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 183.771 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 183.771 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 56/X/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 630
  85101 Szkoły podstawowe 630
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 630
    Razem zwiększenia 630
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 56/X/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 100.000
  02001 Gospodarka leśna 100.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000
2. 600 Transport i łączność 65.900
  60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60.000
  60016 Drogi publiczne gminne 5.900
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.900
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.000
4. 801 Oświata i wychowanie 630
  80101 Szkoły podstawowe 630
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630
5. 926 Kultura fizyczna 19.771
  92601 Obiekty sportowe 19.771
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000
  4580 Pozostałe odsetki 1.653
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.118
    Razem zwiększenia 190.301
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 5.900
  60016 Drogi publiczne gminne 5.900
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.900
    Razem zmniejszenia 5.900

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(zmiana treści w Uchwale Nr 58/XI/2019) Uchwała Nr 56/X/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2019 10:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.06.2019 13:15