Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący

Zadania komisji:

 • kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
 • wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 


Komisja d/s Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa

 - Przewodniczący

Zadania komisji: 

 • udział w opracowaniu planu budżetowego i projektów zmian w budżecie Gminy,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa.


Komisja d/s Społecznych i Oświaty

 - Przewodniczący
Zadania komisji:

 • współdziałanie z organami ścigania oraz innymi instytucjami zapewniającymi ład i porządek,
 • opiniowanie wprowadzonych zmian organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych,
 • celowość wykorzystania środków na oświatę,
 • występowanie z inicjatywą w sprawach dotyczących:
  • opieki nad dzieckiem i pomocy dzieciom specjalnej troski, wychowania oraz wypoczynku.


Komisja Statutowa

 - Przewodniczący
Zadania komisji:

 • opracowywanie projektu zmian w Statucie Gminy i w Statutach Sołectw.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisje Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2003 12:12