Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 479.453,29 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 300 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 376.734,29 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 102.419 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 479.453,29 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 376.734,29 zł
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 300 zł
- wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażeniaw punktach i oddziałach przedszkolnych - 102.419 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 377.034,29 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 300 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 376.734,29 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 13.836,75 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 12.500 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików w zadaniu zakup kruszywa na remont wygonów - 12.500 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 279,20 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 544,06 zł
d) w dziale "Rodzina" na kwotę 513,49 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 376.734,29
  01095 Pozostała działalność 376.734,29
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 376.734,29
2. 801 Oświata i wychowanie 102.419
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.045
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 41.045
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 61.374
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 61.374
3. 855 Rodzina 300
  85503 Karta Dużej Rodziny 300
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 300
    Razem zwiększenia 479.453,29

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 376.734,29
  01095 Pozostała działalność 376.734,29
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.386,95
  4430 Różne opłaty i składki 369.347,34
2. 801 Oświata i wychowanie 102.419
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.045
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.545
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 61.374
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.374
3. 855 Rodzina 300
  85503 Karta Dużej Rodziny 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
    Razem zwiększenia 479.453,29

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 376.734,29
  01095 Pozostała działalność 376.734,29
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.386,95
  4430 Różne opłaty i składki 369.347,34
2. 855 Rodzina 300
  85503 Karta Dużej Rodziny 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
    Razem zwiększenia 377.034,29
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 376.734,29
  01095 Pozostała działalność 376.734,29
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 376.734,29
2. 855 Rodzina 300
  85503 Karta Dużej Rodziny 300
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 300
    Razem zwiększenia 377.034,29

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 12.500 12.500
  60017 Drogi wewnętrzne 12.500 12.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12.500
  4300 Zakup usług pozostałych 12.500  
2. 801 Oświata i wychowanie 279,20 279,20
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   279,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   279,20
  80195 Pozostała działalność 279,20  
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 279,20  
3. 852 Pomoc społeczna 544,06 544,06
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 544,06 544,06
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   544,06
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 544,06  
4. 855 Rodzina 513,49 513,49
  85501 Świadczenie wychowawcze 498,84 498,84
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   498,84
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 498,84  
  85504 Wspieranie rodziny 14,65 14,65
  4120 Składki na Fundusz Pracy   14,65
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14,65  
    Razem 13.836,75 13.836,75

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż