Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.216,07 zł, w tym
a) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 1.111,23 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.104,84 zł

2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 10.746 zł na:
- zapłatę roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - 7.050 zł
- odszkodowanie z tytułu utraconej premii zalesieniowej dla osoby fizycznej wraz z odsetkami (na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu) - 3.696 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 maja 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.050  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.050  
  4300 Zakup usług pozostałych 7.050  
2. 750 Administracja publiczna 3.696  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.696  
  4580 Pozostałe odsetki 600  
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.096  
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.111,23 1.111,23
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1.111,23 1.111,23
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.031  
  4300 Zakup usług pozostałych   611,23
  4410 Podróże służbowe krajowe   300
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,23  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.104,84 1.104,84
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.104,84 1.104,84
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.104,84
  4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.104,84  
5. 758 Różne rozliczenia   10.746
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   10.746
  4810 Rezerwy   10.746
    Razem 12.962,07 12.962,07

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.06.2019 10:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.07.2019 14:28