Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 16.600 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 16.600 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 16.600 zł, w tym na:
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 16.600 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 16.600 zł, z tego na:
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 16.600 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 51.230 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 50.000 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 1.230 zł,
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 13.427 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 7.568 zł
- odszkodowanie z tytułu utraconej premii zalesieniowej dla osoby fizycznej wraz z odsetkami za 2018 i 2019 rok na podstawie ugody - 5.859 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 maja 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16.600
    Razem zwiększenia 16.600

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 maja 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.600
    Razem zwiększenia 16.600

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 maja 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.600
    Razem zwiększenia 16.600
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.600
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16.600
    Razem zwiększenia 16.600

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 maja 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 50.000 50.000
  02001 Gospodarka leśna 50.000 50.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   50.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50.000  
2. 600 Transport i łączność 1.230 1.230
  60016 Drogi publiczne gminne 1.230 1.230
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.230
  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.230  
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.568  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.568  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4270 Zakup usług remontowych 368  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.700  
4. 750 Administracja publiczna 5.859  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.859  
  4580 Pozostałe odsetki 7  
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.852  
5. 758 Różne rozliczenia   13.427
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   13.427
  4810 Rezerwy   13.427
    Razem 64.657 64.657

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.07.2019 15:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.07.2019 15:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.07.2019 14:42Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
15.07.2019 14:42Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
15.07.2019 14:39 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.06.2019 11:09Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
03.06.2019 11:08 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)