Uchwała Nr 58/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 58/XI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 291.665 zł z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 216.665 zł
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 75.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 554.305 zł przeznaczone na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ułazowie" - 3.500 zł
b) zadanie "Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie" - 12.000 zł
c) zadanie "Budowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Dzików na dz. o nr ewid. 2193 - droga od Werechowicza do Grochowicza" - 77.461,50 zł
d) zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cewków na dz. o nr ewid. 6033 - wygon "Koło Granisza" - 76.183,50 zł
e) zagospodarowanie terenu wokół kompleksu sportowego w Starym Dzikowie - 3.160 zł
f) zabudowa sceny plenerowej na boisku w Starym Dzikowie - 12.000 zł
g) zadanie "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie" - 370.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 262.640 zł przeznaczone na:
a) zadanie: "Zagospodarowanie terenu przy wiejskim domu kultury w Cewkowie (przebudowa parkingu, mała architektura, tereny zielone) dz. nr ewid. 6337 w m. Cewków" - 262.640 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. W uchwale Nr 56/X/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Nowy Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2019 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu "udrożnianie rowów odprowadzających wodę" o kwotę 15.000 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4300) i zwiększa się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa na remont wygonów" o kwotę 12.500 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4210) oraz wprowadza się zadania:
- nawiezienie i wyrównanie ziemi przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300) - 2.000 zł
- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Dzikowie (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210) - 500 zł"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/XI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 maja 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 75.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75.000
2. 020 Leśnictwo 216.665
  02001 Gospodarka leśna 216.665
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 216.665
    Razem zwiększenia 291.665

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 58/XI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 maja 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 153.645
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 153.645
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153.645
2. 801 Oświata i wychowanie 373.500
  80101 Szkoły podstawowe 373.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 373.500
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nariodowego 12.000
  92195 Pozostała działalność 12.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000
4. 926 Kultura fizyczna 15.160
  92601 Obiekty sportowe 15.160
  4300 Zakup usług pozostałych 15.160
    Razem zwiększenia 554.305
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nariodowego 262.640
  92195 Pozostała działalność 262.640
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262.640
    Razem zmniejszenia 262.640

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 58/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż