Uchwała Nr 64/XI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić Wójtowi Gminy Stary Dzików następujące wynagrodzenie:
- wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w wysokości - 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)
- dodatek funkcyjny w wysokości - 1900,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
- dodatek za wysługę lat

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 14/II/2018r. Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 64/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.06.2019 13:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.06.2019 13:07