Uchwała Nr 65/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr 65/XI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość zryczałtowanych diet, przysługujących w ciągu miesiąca radnym Rady Gminy Stary Dzików, naliczanych od podstawy określonej w § 2:
1) dla przewodniczącego Rady Gminy - 44%,
2) dla przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy - 30%,
3) dla pozostałych radnych Rady Gminy - 28%.

§ 2.

1. Podstawą do obliczania diety jest wartość procentowa kwoty stanowiącej półtora krotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
2. Należne diety, wyliczone na podstawie § 1 i § 2 pkt 1 zaokrągla się do pełnych złotych w dół.

§ 3.

Dieta określona w § 1 może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:
- w przypadku jednokrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 30% wysokości diety za 3 kolejne miesiące,
- w przypadku dwukrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 60% wysokości diety za 3 kolejne miesiące,
- w przypadku trzykrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta nie przysługuje za kolejne 3 miesiące.

§ 4.

Nieobecność radnego na sesjach i posiedzeniach komisji może być usprawiedliwiona w przypadku:
1) zwolnienia lekarskiego (choroba radnego)
2) pobytu w szpitalu
3) wezwania do Sądu, Policji i innych organów
4) wykonywania innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiają mu obecność na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji tej Rady.

§ 5.

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280).

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i Przewodniczącego Rady.

§ 7.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 65/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż