Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok

Uchwała Nr 69/XII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2018,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Stary Dzików za rok 2018,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium,
4) informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

- udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 69/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż