Uchwała Nr 76/XII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików
w latach 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) w związku z  art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1111)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2019-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 76/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2019-2021
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.07.2019 11:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.07.2019 11:19