Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr 77/XII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków - Dobra".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu, w tym:
- w 2019 roku - 100.000 zł
- w 2020 roku - 100.000 zł

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Przeworskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż