Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 79/XII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.895 zł z następujących źródeł:
a) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.895 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.895 zł z następujących źródeł:
a) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekcie "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.895 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 121.464,89 zł przeznaczone na:
a) dotację dla OSP Stary Dzików na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego - 4.570,31 zł
b) pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków-Dobra" - 100.000 zł
c) remont studzienki kanalizacyjnej w Cewkowie - 12.500 zł
d) wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania w ramach Karty Dużej Rodziny - 499,58 zł
e) wykonanie specyfikacji przetargowej do przetargu na realizację zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.895 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.394,58 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 499,58 zł
b) realizację zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" - 3.895 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 117.070,31 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 117.070,31 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 117.070,31 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 79/XII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.895
  90095 Pozostała działalność 3.895
  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.895
    Razem zwiększenia 3.895
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.895
  90095 Pozostała działalność 3.895
  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.895
    Razem zmniejszenia 3.895

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 79/XII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2019 r.

 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 100.000
  60014 Drogi Drogi publiczne powiatowe 100.000
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.570,31
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.570,31
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.570,31
3. 855 Rodzina 499,58
  85503 Karta Dużej Rodziny 499,58
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74,41
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10,17
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.395
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.500
  4270 Zakup usług remontowych 12.500
  90095 Pozostała działalność 3.895
  4309 Zakup usług pozostałych 3.895
    Razem zwiększenia 121.464,89
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 499,58
  85503 Karta Dużej Rodziny 499,58
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 499,58
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.895
  90095 Pozostała działalność 3.895
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.895
    Razem zmniejszenia 4.394,58

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż