(uchylona uchwałą nr 82/XIV/2019) Uchwała Nr 80/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 82/XIV/2019)

Uchwała Nr 80/XIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 82/XIV/2019) Uchwała Nr 80/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż