Uchwała Nr 81/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce

Uchwała Nr 81/XIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r.  poz. 506) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

1. Rada Gminy w starym Dzikowie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwo Oleszyce.
2. Przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest nieruchomość położona we wsi Nowy Dzików składająca się z działek o nr ewid: nr 327/64 o pow. 0,1018 ha, nr 327/66 o pow. 0,0979 ha, nr 365/1 o pow. 0,1341 ha, nr 364/1 o pow. 0,0600 ha, nr 330/3 o pow. 0,0826 ha.

§ 2.

Darowizny określonej w § 1 dokonuje się na cel publiczny (przebudowa drogi).
Nieodpłatne przekazanie nieruchomości dokonane zostanie w formie aktu notarialnego.
Zobowiązać Skarb Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce do udostępnienia drogi jako publicznej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 81/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż